Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Α.Π.Θ.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επικοινωνία

Δηλώσεις μαθημάτων και διπλωματικών εργασιών – Χειμερινό εξάμηνο 2021-22

Δηλώσεις μαθημάτων και διπλωματικών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22.

Εγγραφές εισακτέων ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Διαδικασία και προθεσμία εγγραφών.

Αποτελέσματα εισαγωγής και σειρά κατάταξης ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Αποτελέσματα εισαγωγής και σειρά κατάταξης στο ΠΜΣ Επικοινωνία για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Πρόγραμμα συνεντεύξεων ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Οι προφορικές συνεντεύξεις για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία» θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 20 και την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021.

Σχεδιασμός, Διεξαγωγή και Ανάλυση Ερευνών Κοινού

Διδάσκοντες: Αντώνης Γαρδικιώτης, Νικόλαος Τσιγγίλης

Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Ώρες/εβδομάδα: 3, ECTS: 10

Στόχοι του μαθήματος:

Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν τα διάφορα είδη ερευνών κοινού και τα στάδια διεξαγωγής των
 • Να σχεδιάζουν αποτελεσματικά έρευνες κοινού σύμφωνα με τους στόχους που θέτουν
 • Να αναπτύσσουν και να αξιολογούν κατάλληλες ερωτήσεις ανάλογα με την έρευνα
 • Να μπορούν να υλοποιούν έρευνες κοινού μεγιστοποιώντας το βαθμό απόκρισης
 • Να αναλύουν και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών κοινού

Περίληψη περιεχομένου & ενδεικτικό διάγραμμα

 1. Τρόποι συλλογής δεδομένων στις έρευνες κοινού
 2. Καθορισμός χαρακτηριστικών συμμετεχόντων και μέθοδοι επιλογής των
 3. Ανάπτυξη και αξιολόγηση κατάλληλων ερωτημάτων
 4. Κατανοώντας το βαθμό απόκρισης και μειώνοντας το σφάλμα των ερευνών κοινού
 5. Προετοιμασία και ανάλυση δεδομένων έρευνας κοινού

Διδακτικές & μαθησιακές μέθοδοι – αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης

Διαλέξεις, παρουσιάσεις φοιτητών και συζητήσεις, πρακτική εφαρμογή

Οργάνωση διδασκαλίας (Δραστηριότητα / Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (ώρες))

 • Διαλέξεις & σεμινάρια / 39
 • Προετοιμασία παρουσιάσεων / 51
 • Συγγραφή εργασίας / 100
 • Μελέτη βιβλιογραφίας / 60

Σύνολο Μαθήματος / 250

Τρόπος αξιολόγησης φοιτητών

 • Συμμετοχική αξιολόγηση (συζήτηση, βιωματικές ασκήσεις και εφαρμογές)
 • Συνολική αξιολόγηση (εκπόνηση μικρής έκτασης έρευνας κοινού και δημόσια παρουσίασή της)

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

De Leeuw, E. D., Hox, J., & Dillman, D. (2012). International handbook of survey methodology. Routledge.

Fan, W., & Yan, Z. (2010). Factors affecting response rates of the web survey: A systematic review. Computers in Human Behavior, 26(2), 132-139.

Fowler Jr, F. J. (2013). Survey research methods. Sage publications.

Keusch, F. (2015). Why do people participate in Web surveys? Applying survey participation theory to Internet survey data collection. Management Review Quarterly, 65(3), 183-216.

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Επικοινωνία

Το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια και την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στα πεδία της επικοινωνίας.

© 2018 Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε Α.Π.Θ.

Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

ΑΠΘ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ - Media Informatics Lab

Share This