Select Page

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Α.Π.Θ.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επικοινωνία

Υποβολή δηλώσεων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-21

Δηλώσεις μαθημάτων και διπλωματικών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21.

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή και φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Ανακοίνωση για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης για εισακτέους 2020-21

Ενημέρωση για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης και η αίτηση απαλλαγής

Υποβολή δηλώσεων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-21

Δηλώσεις μαθημάτων και διπλωματικών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21.

Εφαρμοσμένη Ανάλυση Δεδομένων

Διδάσκοντες: Νικόλαος Τσιγγίλης, Αλέξανδρος Μπαλτζής

Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Ώρες/εβδομάδα: 3, ECTS: 10

Στόχοι του μαθήματος:

 • Να αποκτήσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες βασικές γνώσεις και δεξιότητες στατιστικής ανάλυσης των ποσοτικών δεδομένων.
 • Να κατανοήσουν πότε και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ορισμένες από τις πιο συνηθισμένες στατιστικές δοκιμασίες.
 • Να κατανοήσουν τη σχέση ανάμεσα στη θεωρητική τεκμηρίωση, τη διατύπωση ερωτημάτων και υποθέσεων, το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της έρευνας, την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
 • Να αναπτύξουν την ικανότητα κριτικής ανάλυσης του τρόπου με τον οποίο παρουσιάζονται οι επιστημονικές έρευνες.

Περίληψη περιεχομένου & ενδεικτικό διάγραμμα

Το μάθημα παρουσιάζει και αναλύει τεχνικές στατιστικής ανάλυσης με τη βοήθεια λογισμικού, οι οποίες απαντώνται στις περισσότερες ποσοτικές έρευνες στα πεδία των επιστημών της επικοινωνίας, αλλά και γενικότερα των κοινωνικών επιστημών. Με συγκεκριμένα παραδείγματα και ασκήσεις, και αξιοποιώντας υλικό από πραγματικές έρευνες, οι φοιτητές εξοικειώνονται με βασικά εργαλεία για την ανάλυση ποσοτικών δεδομένων από εμπειρικές έρευνες, με τους τρόπους με τους οποίους ερμηνεύονται τα αποτελέσματα, αλλά και με τους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται, ιδιαίτερα στις επιστημονικές εργασίες. Το μάθημα δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνες τις στατιστικές δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται στις περισσότερες έρευνες με τις οποίες ολοκληρώνεται το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του ΑΠΘ. Παράλληλα, παρέχει εφόδια απαραίτητα για την κατανόηση ερευνών οι οποίες παρουσιάζονται συχνά στο δημόσιο λόγο, όπως οι δημοσκοπήσεις και άλλου τύπου ποσοτικές έρευνες, ενισχύοντας την ικανότητα της κριτικής ανάγνωσης και ερμηνείας τους.

Ενδεικτικό πρόγραμμα:

 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της ανάλυσης δεδομένων (1η-2η εβδομάδα)
 2. Σύγκριση μέσων τιμών (3η -4η εβδομάδα)
 3. Ανάλυση διακύμανσης ενός παράγοντα (5η -6η εβδομάδα)
 4. Συσχέτιση, Παλινδρόμηση, Πολλαπλή παλινδρόμηση (7η -8η εβδομάδα)
 5. Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση (9η -10η εβδομάδα)
 6. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών (11η εβδομάδα)
 7. Παρουσίαση επιστημονικών άρθρων, εστίαση στις αναλύσεις και σχολιασμός τους ή εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών (12η -13η εβδομάδα)

Διδακτικές & μαθησιακές μέθοδοι – αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης

Διαλέξεις, σεμινάρια και ασκήσεις

Οργάνωση διδασκαλίας (Δραστηριότητα / Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (ώρες))

 • Διαλέξεις & σεμινάρια / 39
 • Προετοιμασία παρουσιάσεων / 20
 • Συγγραφή εργασίας / 91
 • Μελέτη βιβλιογραφίας / 100

Σύνολο Μαθήματος / 250

Τρόπος αξιολόγησης φοιτητών

20% Συμμετοχή στη διαδικασία του μαθήματος (συζητήσεις, αναλύσεις, ασκήσεις).

30% Προφορική παρουσίαση επιστημονικών άρθρων με εστίαση στις αναλύσεις και σχολιασμό των στατιστικών αναλύσεων.

50% Γραπτή εργασία με ανάλυση και σχολιασμό των δεδομένων που θα προκύψουν από μικρής έκτασης εμπειρική έρευνα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Costello, A. B., & Osborne, J. W. (2005). Best practices in exploratory factor analysis: Four recommendations for getting the most from your analysis. Practical Assessment, Research & Evaluation, 10(7), 1–9.

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (and sex and drugs and rock ’n’ roll). London, Thousand Oaks, New Delhi, Singapore: SAGE.

Leech, N. L., Barrett, K. C., & Morgan, G. A. (2005). SPSS for intermediate statistics: Use and interpretation (2nd Ed.). Mahwah, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates.

Morgan, G. A., Leech, N. L., Gloeckner, G. W., & Barrett, K. C. (2004). SPSS for introductory statistics. Use and interpretation (2nd Ed.). Mahwah, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates.

Pallant, J. (2001). SPSS survival manual: A step-by-step guide to data analysis using SPSS for Windows (Version 10). Crows Nest: Allen & Unwin.

Σειρά βίντεο εφαρμογής στατιστικών μεθόδων με τη χρήση του SPSS (http://www.how2stats.net/p/home.htm l).

Σειρά βίντεο SPSS από το London School of Economics (http://www.lse.ac.uk/methodology/tutorials/SPSS/hom e.aspx).

Βίντεο για τους βαθμούς ελευθερίας (http://creative-wisdom.com/pub/df/default.htm)

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Επικοινωνία

Το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια και την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στα πεδία της επικοινωνίας.

© 2018 Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε Α.Π.Θ.

Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

ΑΠΘ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ - Media Informatics Lab

Share This