Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Α.Π.Θ.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επικοινωνία

Πρόγραμμα συνεντεύξεων ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Οι προφορικές συνεντεύξεις για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία» θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 20 και την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 παρατείνεται έως και την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 στις 12:00 το μεσημέρι. 

Υποβολή δηλώσεων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-21

Δηλώσεις μαθημάτων και διπλωματικών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21.

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή και φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Πρόγραμμα Σπουδών – Κατευθύνσεις

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, από τα οποία το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας είναι στα Ελληνικά.

Στο αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Επικοινωνίας» περιλαμβάνονται τρεις ειδικεύσεις:

Το Τμήμα προσφέρει δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα, κοινά και για τις τρεις ειδικεύσεις και το ένα (1) της οικείας ειδίκευσης, και τέσσερα (4) επιλογής ανά ειδίκευση. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να παρακολουθήσουν μέχρι (2) μεταπτυχιακά μαθήματα επιλογής ή υποχρεωτικά, του ίδιου ή των άλλων ειδικεύσεων του  άλλου Π.Μ.Σ. του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή άλλων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Για την αναγνώριση των μαθημάτων αυτών ισχύουν τα νόμιμα, μέσα στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κινητικότητας σπουδαστών.

Στο 3ο εξάμηνο ο/η μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια εστιάζει και στη συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, η οποία γίνεται στην ελληνική γλώσσα.

Για να ενεργοποιηθεί ένα μάθημα επιλογής, θα πρέπει να το δηλώσει ελάχιστος αριθμός φοιτητών/τριών οποιασδήποτε ειδίκευσης που όμως θα ισούται με το 1/3 των φοιτητών/τριών της οικείας ειδίκευσης εκάστου έτους.

Όλα τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία, τρίωρα, υποχρεωτικά, διάρκειας 13 εβδομάδων, φόρτου εργασίας 10 ECTS και συμπεριλαμβάνουν διαλέξεις, εργαστήρια, φροντιστήρια, ασκήσεις, εργασίες, προφορικές παρουσιάσεις, προσκεκλημένους/ες και αυτόνομη μάθηση, όπου αυτό απαιτείται. Σε περίπτωση αναβολής μαθήματος γίνεται αναπλήρωση σε συνεννόηση με τον/την διδάσκοντα/ούσα. Προβλέπεται η διδασκαλία με μέσα εξ’ αποστάσεως σε ποσοστό 35% (π.χ. μέσω Skype).

Πέραν των μαθημάτων του διδακτικού προγράμματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν σεμινάρια, τα οποία αφορούν στον σχεδιασμό και στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών, εκτός και αν διαθέτουν ήδη άλλο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Η έναρξη εκάστου χειμερινού διδακτικού εξαμήνου (Α΄ και Γ΄) ορίζεται για τις αρχές Οκτωβρίου εκάστου έτους, ενώ η έναρξη εκάστου εαρινού διδακτικού εξαμήνου (Β΄) ορίζεται για τις αρχές Φεβρουαρίου. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων, διεξαγωγής των εξετάσεων και υποβολής των τελικών εργασιών ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. προ της έναρξης εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Επικοινωνία

Το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια και την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στα πεδία της επικοινωνίας.

© 2018 Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε Α.Π.Θ.

Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

ΑΠΘ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ - Media Informatics Lab

Share This